Polityka prywatności

Wprowadzone do systemu dane i osobowe oraz adresy e-mail będą wykorzystywane wyłącznie do celów wydawniczych czasopisma.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 

  • Wydawnictwo Libron - Filip Lohner

Cel i podstawy przetwarzania danych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rejestracji, komunikowania się z autorami i recenzentami oraz innych wymagajacych tego etapach pracy z artykułem.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w powyższych celach jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO [1] 

Czas przetwarzania danych

Podane przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane w związku z publikowaniem w czasopiśmie będą przechowywane przez czas wymagany przepisami o obowiązkowym przechowywaniu dokumentacji finansowo-księgowej oraz archiwizacji, nie krócej niż 5 lat.

Dobrowolność podania danych

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane.

Odbiorcy danych

Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez przepisy prawa lub podmiotów przetwarzających dane  na podstawie zawartych umów.

Zautomatyzowane przetwarzania i profilowanie

Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani – na podstawie tych danych – nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.

Prawa osób fizycznych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz sprzeciwu wobec przetwarzania.

Przysługuje Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza RODO.

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., s. 1, ze  zm.

[1] Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668)  misją systemu szkolnictwa wyższego i nauki jest prowadzenie najwyższej jakości kształcenia oraz działalności naukowej, kształtowanie postaw obywatelskich, a także uczestnictwo w rozwoju społecznym oraz tworzeniu gospodarki opartej na innowacjach.

[1] Dz. U. t.j. 2017, poz. 210 ze zm.