Recenzowanie

Autorzy przysyłając artykuł do publikacji w czasopiśmie Konteksty Pedagogiczne wyrażają zgodę na proces recenzji. Nadesłane artykuły są poddawane ocenie formalnej przez Zespół Redakcyjny półrocznika, a następnie są recenzowane przez dwóch Recenzentów, którzy nie są członkami Zespołu Redakcyjnego oraz Rady Naukowej czasopisma, posiadają stopień doktora/doktora habilitowanego oraz mają udokumentowany dorobek w dziedzinie, do której odwołuje się artykuł. Recenzenci nie są zatrudnieni w jednostce wydającej czasopismo.

Nadesłane artykuły nie są przekazywane recenzentom z instytucji, z której pochodzi Autor tekstu. Podlegają anonimowej recenzji – zastosowana zostaje procedura double-blind review  – Autor nie zna nazwisk Recenzentów, a Recenzenci nazwisk Autorów. Autor zostaje poinformowany o wyniku recenzji.

W celu przeciwdziałania przypadkom „ghostwriting” oraz „guest authorship”, redakcja Kontekstów Pedagogicznych postępuje zgodnie z następującą procedurą:

  1. Autorzy nadesłanych do redakcji publikacji mają obowiązek ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, zestawień statystycznych itp. wykorzystywanych w publikacji).

  2. Artykuły nadesłane do "Kontekstów Pedagogicznych" poddane są kontroli antyplagiatowej.
  3. Główną odpowiedzialność za poprawność i rzetelność informacji zawartych w tekście ponosi Autor publikacji.

  4. Redakcja informuje Autorów, że o wszelkich przypadkach nierzetelności naukowej powiadomione będą instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, itp.

  5. Redakcja zobowiązuje Autorów tekstów do przekazania informacji o ewentualnych źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji, stowarzyszeń i innych podmiotów w powstanie publikacji („financial disclosure”).

  6. Redakcja półrocznika będzie dokumentować wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.