Nauczycielski profesjolekt stosowany przy formułowaniu ocen opisowych zachowania na świadectwach szkolnych. Badanie rozpoznawcze
pdf

Słowa kluczowe

ocenianie szkolne
ocenianie zachowania
nauczyciel
edukacja wczesnoszkolna
ocena opisowa
profesjolekt

Jak cytować

MAGDALENA KARAPUDA, J. Nauczycielski profesjolekt stosowany przy formułowaniu ocen opisowych zachowania na świadectwach szkolnych. Badanie rozpoznawcze. Konteksty Pedagogiczne, [S. l.], v. 1, n. 20, p. 73–83, 2023. DOI: 10.19265/kp.2023.1.20.373. Disponível em: https://www.kontekstypedagogiczne.pl/kp/article/view/373. Acesso em: 22 lip. 2024.

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie interesującego poznawczo obszaru do empirycznej eksploracji, jakim jest nauczycielski profesjolekt stosowany przy redagowaniu ocen opisowych na świadectwach szkolnych. W swoim artykule prezentuję analizę ocen opisowych zachowania uczniów na świadectwach szkolnych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na profesjolekt, w jakim są one formułowane. Nauczyciele sporządzający ocenę opisową zachowania zamieszczaną na świadectwie szkolnym powinni przygotować ją w formie indywidualnych opisów zachowania sformułowanych osobno dla każdego ucznia w klasie. W swojej ocenie powinni oni uwzględnić postępy ucznia w rozwoju emocjonalno-społecznym i osobiste osiągnięcia dziecka. Na podstawie wyników badania rozpoznawczego prezentuję przykłady, które dowodzą, że nauczyciele podczas formułowania ocen opisowych zachowania uczniów na świadectwach szkolnych posługują się nauczycielskim profesjolektem, który może być nie w pełni zrozumiały dla uczniów i ich rodziców – czyli najważniejszych odbiorców, do których są kierowane oceny zachowania w edukacji wczesnoszkolnej.

https://doi.org/10.19265/kp.2023.1.20.373
pdf

Bibliografia

Brzezińska, A.I. (2005). Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Brzezińska, A. i Misiorna, E. (1998). Ocena opisowa w edukacji wczesnoszkolnej. Poznań: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny.

Czerepaniak-Walczak, M. (2008). Nie myśl, bądź posłuszny – dyskursy władzy w szkole. W: M. Dudzikowa i M. Czerepaniak-Walczak (red.), Wychowanie. Pojęcia. Procesy. Konteksty. T. 4. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Dziagacz, J. (2011). Profesjolekt dziennikarski. https://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/ dokument/Olostiak2/subor/33.pdf. [dostęp: 16.03.2023].

Gołębniak, B.D. (2004). Egzaminy i ocenianie szkolne. W: Z. Kwieciński i B. Śliwerski (red.), Pedagogika. Podręcznik akademicki. T. 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Grabias, S. (1993). Środowiskowe i zawodowe odmiany języka – socjolekty. W: J. Bartmiński (red.), Współczesny język polski. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Grabias, S. (1997). Język w zachowaniach społecznych. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Jarosz, B. (2018). O (nie)tożsamości pojęć język specjalistyczny, język specjalny, język fachowy, język profesjonalny, język zawodowy, profesjolekt, technolekt. https://polonica.ijp.pan. pl/index.php/polonica/article/view/127 [dostęp: 5.03.2023].

Kamińska, J. (2000). Ocenianie osiągnięć uczniów w edukacji wczesnoszkolnej. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.

Krukowska, S., Koszela, K. i Woldańska-Okońska, M. (2020). Communicatio medica, czyli specyfika porozumiewania się intermedycznego. Prace Filologiczne, 73, 153–163. DOI: 10.32798/pf.489.

Łuczewski, M. i Bednarz-Łuczewska, P. (2012). Analiza dokumentów zastanych. W: D. Jemielniak (red.), Badania jakościowe. Metody i narzędzia. T. 2 (s. 163–185). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty (2022). Dz.U. 2022 poz. 2230.

Peräkylä, A. (2009). Analiza rozmów i tekstów. W: N.K. Denzin i Y.S. Lincoln (red.), Metody badań jakościowych. T. 2 (s. 325–350). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Rau, K. i Chodoń, I. (1999). Ocenianie opisowe a rozwój dziecka. Poznań: Wydawnictwo G&P.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (2019). Dz.U. 2019 poz. 373.

Rudnicka-Fira, E. (2017). Profesjolekt górniczy w dobie współczesnych przemian cywilizacyjnych (morfologiczne i syntaktyczne sposoby jego wzbogacania). https://repozytorium. uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/9719/1/E_Rudnicka-Fira_Profesjolekt_gorniczy_w_dobie_wspolczesnych_przemian.pdf. [dostęp: 16.03.2023].

Wileczek, A. (2022). Belferomowa. Uwagi o współczesnym profesjolekcie nauczycieli. http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ojs-doi-10_31261_ PS_P_2022_29_10 [dostęp: 17.03.2023].

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Prawa autorskie (c) 2023 Konteksty Pedagogiczne

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.