Mikrozarządzanie czy makrozarządzanie? Procedury diagnostyczne stylów zarządzania w wybranych placówkach oświatowych – badanie pilotażowe
pdf (English)

Słowa kluczowe

mikrozarządzanie
makrozarządzanie
szkoła
zarządzanie placówką oświatową
potrzeby uczniów

Jak cytować

SZAST, M.; MORSKA, L. Mikrozarządzanie czy makrozarządzanie? Procedury diagnostyczne stylów zarządzania w wybranych placówkach oświatowych – badanie pilotażowe. Konteksty Pedagogiczne, [S. l.], v. 1, n. 20, p. 147–163, 2023. DOI: 10.19265/kp.2023.1.20.378. Disponível em: https://www.kontekstypedagogiczne.pl/kp/article/view/378. Acesso em: 22 lip. 2024.

Abstrakt

Podstawy teoretyczne artykułu wywodzą się z przeglądu literatury z zakresu teorii zarządzania oświatą i zarządzania ogólnego, socjologii organizacji, pedagogiki oraz rozwoju dziecka w wieku szkolnym. Autorzy postawili sobie za cel zdiagnozowanie stylu kierowania z perspektywy mikro- i makrozarządzania na podstawie badania pilotażowego z udziałem czterech uczestników, którzy udzielili odpowiedzi na pytania specjalnie skonstruowanego pogłębionego wywiadu. Kluczowy punkt badań skupiono wokół roli osób kierujących instytucjami edukacyjnymi i ich funkcji kierowniczych. Dobór respondentów został przeprowadzony na zasadzie nielosowej; w próbie badanych osób znalazło się dwóch dyrektorów szkół, jeden dyrektor przedszkola oraz jedna osoba czasowo pełniąca w czasie wywiadu funkcję dyrektora szkoły. Wyniki badań omówiono w odniesieniu do aktualnych strategii nauki o zarządzaniu instytucjami edukacyjnymi. Na podstawie wyników badań stwierdzono, że dyrektorzy szkół preferują mikrozarządzanie, są oni bardziej zadowoleni z jego pozornej skuteczności. Niechęć do wprowadzania zmian pojawia się ze względu na „komfort” pracy całego zespołu szkolnego. Wybrana strategia przesądza o tym, że realizacja bieżących zadań wynikających z funkcjonowania szkół jest postrzegana jako ważniejsza zarówno dla kadry kierowniczej, jak i pracowników niż długofalowa polityka rozwojowa skierowana na dobro wszystkich stakeholderów szkoły.

https://doi.org/10.19265/kp.2023.1.20.378
pdf (English)

Bibliografia

Bucăloiu, I. (2019). Comparative Analysis of Micro- and Macromanagement Features of the Inclusive School. “Ovidius” University Annals, Economic Sciences Series, XIX(1), 376–380.

Chambers, H. (2004). My Way or the Highway: The Micromanagement Survival Guide. San Francisco: Berrett-Koehler.

Delgado, O., Strauss, E.M. & Ortega, M.A. (2015). Micromanagement: When to Avoid It and How to Use It Effectively. American Journal of Health-System Pharmacy, 72, 772–776. DOI: 10.2146/ajhp140125.

Gruszczyński, L.A. (1999). Kwestionariusze w socjologii: budowa narzędzi do badań surveyowych. Katowice: Uniwersytet Śląski.

Kubiczek, B. (2016). Sztuka zarządzania oświatą. Przywództwo i zarządzanie. Teoria i Praktyka. Opole: Wydawnictwo Nowik.

Levitas, E. (2013). Demand-Side Research’s Role in Macro-Management: A Commentary on Priem, Li, and Carr. Journal of Management, 39(5), 1069–1084.

Limon, İ. & Dilekçi, Ü. (2020). Development and Initial Validation of Micromanagement Scale for School Principals. Participatory Educational Research, 8(1), 123–140. DOI:10.17275/per.21.7.8.1.

Lorens, R. (2021). Nowoczesne zarządzanie szkołą i placówką oświatową. Warszawa: Wolters Kluwer.

Mishra, N., Rajkumar, M. & Mishra, R. (2019). Micromanagement: An Employers’ Perspective. International Journal of Scientific & Technology Research, 8(10), 2948–2952.

Niedźwiecka, A. (2012). Modele zarządzania oświatą w polskich samorządach. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Nowak, S. (2007). Metodologia badań społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Serrat, O. (2010). The Travails of Micromanagement. Washington, DC: Asian Development Bank.

Shuford, J.A. (2019). Micromanagement: the Enemy of Staff Morale. ACA.

Sumi, K.V. (2016). Dilemmas of IT Professionals with Special Emphasis on Micromanagement. International Journal of Advanced Research, 4(11), 794–800.

Zieliński, J. (2012). Metodologia pracy naukowej. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-A.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Prawa autorskie (c) 2023 Konteksty Pedagogiczne

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.